ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ WWW.BABYSITTERONCALL.COM.CY

ΑΡΘΡΟ 1

Ο Επισκέπτης / Χρήστης / babysitter των σελίδων και των υπηρεσιών της εταιρείας N.P. BABY SITTER ON CALL LTD  και κατά συνέπεια και της ιστοσελίδας  www.babysitteroncall.com.cy οφείλει να διαβάσει με ιδιαίτερη προσοχή τους Όρους Χρήσης που συμπεριλαμβάνουν και τις προϋποθέσεις παροχής των υπηρεσιών μας, πριν από την επίσκεψη και χρήση των υπηρεσιών μας και του περιεχομένου του διαδυκτιακού μας χώρου. Σε περίπτωση που διαφωνεί με τους Όρους Χρήσης, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών μας. Σε διαφορετική περίπτωση, θεωρείται ότι αποδέχεται τους Όρους Χρήσης και συγκατατίθεται σε αυτούς. Οι Όροι Χρήσης, που παρουσιάζονται πιο κάτω, ισχύουν για το περιεχόμενο και για ότι γενικά περιλαμβάνεται στον ιστοχώρο της εταιρείας. Η N.P. BABY SITTER ON CALL LTD κατά συνέπεια και η ιστοσελίδα  www.babysitteroncall.com.cy (εφεξής «O Δικαιούχος») δύναται να τροποποιήσει οποιαδήποτε στιγμή τους Όρους Χρήσης και τις προϋποθέσεις, γι αυτό και οι χρήστες ή /και επισκέπτες ή /και babysitters οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές.

ΑΡΘΡΟ 2: Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Το περιεχόμενο που δημοσιοποιείτε από τo Δικαιούχο ή αναρτιέται στην ιστοσελίδα www.babysitteroncall.com.cy, το οποίο  ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, αποτελείται από κείμενα, γραφικά, λογότυπα, φωτογραφίες, βίντεο, παρεχόμες υπηρεσίες καθώς και κάθε είδους αρχεία, νοείται ότι αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Εξαίρεση αποτελούν τα νόμιμα και καθόλα αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων.

ΑΡΘΡΟ 3: Υποχρεώσεις των babysitters, χρήστων και επισκέπτων

Οι επισκέπτες, χρήστες και Babysitters του Δικαιούχου και του ιστοχώρου του, υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Κυπριακού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου. Επιπλέον οφείλουν να απέχουν από κάθε είδους δυσμενή χρήση, κατάχρηση ή παραβίαση του νόμου κατά την επίσκεψη, προβολή τους και τη χρήση του ιστοχώρου και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Νοείται ότι απαιτείται διακριτικότητα, κοσμιότητα, εμπιστευτικότητα και ευγένεια τόσο κατά τη διάρκεια χρήσης ή επίσκεψης του ιστοχώρου, όσο και κατά την χρήση των υπηρεσιών του. Ρητή απαγόρευση νοείται ότι αποτελεί κάθε πρακτική αθέμιτου ανταγωνισμού ή ότι άλλο αντενδύκνειται από τον Κώδικα Συμπεριφοράς Χρηστών Διαδυκτίου. Σε περίπτωση πρόκλησης κάθε είδους ζημιάς προς το Δικαιούχο και τον ιστοχώρο του, εξαιτίας κακής ή και δυσμενούς χρήσης των υπηρεσιών από τον χρήστη ή/ και επισκέπτη / babysitter, θα θεωρείται προσωπική και αποκλειστικά δική του ευθύνη και θα αντιμετωπιστεί νομικά με τον ανάλογο τρόπο.

ΑΡΘΡΟ 4: Περιορισμός Ευθύνης ιστοχώρου

Νοείται ότι ο Δικαιούχος, θα καταβάλλει ανέπαφη προσπάθεια ώστε κάθε είδους αρχεία, πληροφορίες, περιεχόμενο και ότι άλλο αναρτίεται στον ιστοχώρο του, να συντελείται ορθά, στα πλαίσια ακρίβειας, σαφήνειας, εγγυρότητας και διαθεσιμότητας χωρίς όμως να εγγυάται ή και να ευθύνεται για όποια διαφορετική περίπτωση. Για κανένα λόγο, ούτε και αυτόν της αμέλειας, δε μπορεί να προκύψει ευθύνη του Δικαιούχου για ενδεχόμενη ζημιά οποιουδήποτε είδους ή τυχόν ατυχήματος προκληθεί στον χρήστη ή/ και επισκέπτη / babysitter, εξαιτίας της χρήσης των υπηρεσιών και του περιεχομένου του ιστοχώρου του.

4.1.         Ο Δικαιούχος δεν φέρει κανενός είδους ευθύνη έναντι κανενός χρήστη ή /και επισκέπτη ή /και babysitter του ιστοχώρου του για το περιεχόμενο και τις πληροφορίες που αναρτιώνται  σε αυτόν, αφού νοείται ότι τα προαναφερόμενα οφείλει ο κάθε χρήστης / επισκέπτης / babysitter να τα εξακριβώνει και να τα επιβεβαιώνει σε όλες τις περιπτώσεις με το άμεσα εμπλεκόμενο ή και ενδιαφερόμενο άτομο.

4.2.         Ο Δικαιούχος δεν φέρει κανενός είδους ευθύνη έναντι στον babysitter αφού αυτός αποτελεί για το Δικαιούχο ανεξάρτητο ελεύθερο επαγγελματία συνεργάτη και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ο ίδιος για την ποιότητα και την ασφάλεια των υπηρεσιών που θα προσφέρει στους χρήστες / επισκέπτες του ιστοχώρου του Δικαιούχου.

4.3.         Ο Δικαιούχος δεν έχει καμία υποχρέωση έναντι στον babysitter αφού αυτός δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση υπάλληλο του Δικαιούχου, αλλά θεωρείται ως ελεύθερος ανεξάρτητος επαγγελματίας. Κατά συνέπεια οποιεσδήποτε δηλώσεις και καταβολές του babysitter προς κάθε ταμείο του Κράτους, υποχρέωση του για ασφάλιση του ατόμου του και ότι άλλο υποχρεούται να τηρεί σαν ελεύθερος επαγγελματίας, αποτελούν αποκλειστικά και μόνο δική του ευθύνη.

4.4.         Επιπλέον η ασφάλεια του (ηθική, σωματική, πνευματική, ψυχική και όποια άλλη) κατά την παροχή των υπηρεσιών του προς τους επισκέπτες ή /και χρήστες του ιστοχώρου του Δικαιούχου, αποτελεί μέλημα αποκλειστικά δικό του κατόπιν σωστής επικοινωνίας και ξεκάθαρης συμφωνίας που θα πρέπει να γίνεται σε κάθε περίπτωση ανάμεσα στον επισκέπτη / χρήστη των υπηρεσιών του Δικαιούχου και τον babysitter σε προσωπικό επίπεδο μεταξύ τους.

4.5.         Ο babysitter είναι υποχρεωμένος να παρέχει ακριβείς, αληθείς και έγγυρες πληροφορίες για το άτομο του, τα επαγγελματικά και άλλα συναφή του προσόντα και να μην αποκρύπτει σημαντικές πληροφορίες που αφορούν το άτομο του και σχετίζονται με την παροχή των υπηρεσιών του προς το Δικαιούχο και τον χρήστη ή/ και επισκέπτη του ιστοχώρου του.

4.6.         Ο χρήστης / επισκέπτης του ιστοχώρου οφείλει να παρέχει ακριβείς, αληθείς και έγγυρες πληροφορίες σε ότι σχετίζεται με τις υπηρεσίες που ζητά τόσο από το Δικαιούχο όσο και από τους babysitters με τους οποίους έρχεται σε επαφή διαμέσου των υπηρεσιών του Δικαιούχου. 

4.7.         Νοείται ότι οι Babysitters φέρουν την αποκλειστική ευθύνη να ενημερώνουν τόσο το Δικαιούχο, όσο και τον επισκέπτη / χρήστη του ιστοχώρου με τον οποίο έρχονται σε επικοινωνία για παροχή των υπηρεσιών τους σε αυτόν, για κάθε αλλαγή των στοιχείων, προσόντων, διαθεσιμότητας τους, χρέωσης των υπηρεσιών τους, ώστε να ενημερώνονται ανάλογα και να παραμένουν αξιόπιστα τα προφίλ τους στον ιστοχώρο του Δικαιούχου.

4.8.         Κάθε babysitter μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή του από τα αρχεία του Δικαιούχου με άμεση γραπτή επικοινωνία του με τον Δικαιούχο. Σε καμία περίπτωση όμως δεν επιστρέφεται στον babysitter το χρηματικό ποσό που χρεώθηκε για ανάρτιση του προφίλ του στον ιστοχώρο του Δικαιούχου, καθώς αυτό αποτελεί χρέωση του babysitter από το Δικαιούχο, για τον έλεγχο, πιστοποίηση και εξακρίβωση της αληθινότητας των στοιχείων που αποτελούν το προφίλ του babysitter και είναι μη επιστρέψιμο ποσό χρέωσης.

4.9.         Ο Δικαιούχος έχει το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση του και χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση να διαγράφει το προφίλ του διαφημιζόμενου αν θεωρήσει ότι δεν τηρούνται οι όροι χρήσης ή και σε περίπτωση που εισπράξει γραπτά ή άλλα παράπονα από τους επισκέπτες ή /και χρήστες του ιστοχώρου του ή και σε περίπτωση που υπάρξει υπόνοια ή και ξεκάθαρη απόδειξη ότι ο babysitter συμπεριφέρθηκε με απρεπή τρόπο ή και απέκρυψε σημαντικές πληροφορίες ή και στοιχεία για το άτομο του, σε ότι σχετίζεται με την παροχή των υπηρεσιών του προς το Δικαιούχο και τους επισκέπτες ή /και χρήστες του ιστοχώρου του.

4.10.       Νοείται ότι κάθε κείμενο, πληροφορίες, προφίλ διαφημιζόμενου και κάθε είδους υπηρεσία που ενυπάρχει στον ιστοχώρο του Δικαιούχου παρέχεται «ως έχει», χωρίς καμία έμμεση ή άμεση εγγύηση, τις οποίες όλες ξεκάθαρα αρνείται ο Δικαιούχος, ακόμη και εκείνες που αφορούν στην καταλληλότητα του babysitter. Ο Δικαιούχος κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια για εξακρίβωση της αληθινότητας των στοιχείων που του δίνουν οι babysitters, επικοινωνώντας με τα ακαδημαϊκά ιδρύματα τους, ζητώντας γραπτή βεβαίωση από την Αστυνομία για την εξακρίβωση λευκού ποινικού μητρώου, περνά τους babysitters από δομημένη συνέντευξη κατόπιν συμβουλής ψυχολόγου για τον τρόπο διεξαγωγής της συνέντευξης, αλλά πέραν αυτών δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που ο babysitter αποδειχθεί αναξιόπιστος ή ακατάλληλος για να παρέχει τις υπηρεσίες του προς τον επισκέπτη / χρήστη του ιστοχώρου του Δικαιούχου. Ο Δικαιούχος παρακινεί κάθε επισκέπτη / χρήστη του ιστοχώρου του, όπως φροντίσει και ο ίδιος να γνωρίσει καλά τον babysitter, προτού τον προσλάβει, να ελέγξει τις συστάσεις του, αλλά και να διασταυρώσει τα στοιχεία του προφίλ του για μεγαλύτερη ασφάλεια.

4.11.       Ο Δικαιούχος δεν εγγυάται την αδιάσπαστη και χωρίς ενδεχόμενα λάθη, παροχή των υπηρεσιών του προς τους επισκέπτες ή /και χρήστες / babysitters αλλά ούτε και για το   περιεχόμενο του ιστοχώρου του.

4.12.       Ο Δικαιούχος δεν εγγυάται την απόλυτη έλλειψη «ιών», στον ιστοχώρο του ή σε κάποιο άλλο ιστοχώρο ή server διαμέσου του οποίου ο επισκέπτης / χρήστης / babysitter δέχεται τις υπηρεσίες του Δικαιούχου και του ιστοχώρου του.

4.13.       Οτιδήποτε παρέχεται στους χρήστες ή /και επισκέπτες ή /και babysitters μέσω του ιστοχώρου του Δικαιούχου, δεν συντελεί για κανένα λόγο, άμεση ή έμμεση συμβουλή, προτροπή ή παρότρυνση για οποιαδήποτε ενέργεια ή πράξη του χρήστη ή/ και επισκέπτη / babysitter. Κάθε υπηρεσία που παρέχεται από το Δικαιούχο και τον ιστοχώρο του προς τους χρήστες / επισκέπτες / babysitters, εναπόκειται στην προσωπική τους ευχέρεια και κρίση για αξιολόγηση. Κάθε τους ενέργεια νοείται ότι στηρίζεται στην προσωπική τους βούληση, και αποκλείεται κάθε ευθύνη του Δικαιούχου.

ΑΡΘΡΟ 5: «Δεσμοί» προς άλλους ιστοχώρους

Από καιρόν εις καιρόν ενδεχομένος στον ιστοχώρο του Δικαιούχου να υπάρχουν «δεσμοί» προς άλλους ιστοχώρους. Αυτό αποτελεί απόπειρα του Δικαιούχου να διευκολύνει ή και να ενημερώσει τους χρήστες ή /και επισκέπτες ή /και babysitters του ιστοχώρου του και για κανένα λόγο δε συνιστά μορφή δέσμευσης για οποιονδήποτε. O Δικαιούχος και κατά συνέπεια ο ιστοχώρος του, δε φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ή και τις υπηρεσίες άλλων ιστοχώρων στους οποίους παραπέμπει μέσω «δεσμών», ή διαφημιστικών banner, ούτε εγγυάται για την διαθεσιμότητα, την ακρίβεια ή την εγκυρότητα τους. Ενδεχόμενα προβλήματα κατά την επίσκεψη / χρήση ιστοχώρων στους οποίους ο Δικαιούχος παραπέμπει, αποτελούν αποκλειστική και μόνη ευθύνη των αντίστοιχων ιστοχώρων, στους οποίους και οι χρήστες ή /και επισκέπτες ή /και babysitters του Δικαιούχου, υποχρεούνται να αποτείνονται.  

 

ΑΡΘΡΟ 6: Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

Προσωπικά δεδομένα θεωρούνται τα στοιχεία εκείνα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση ή και την επικοινωνία με τους επισκέπτες ή /και χρήστες / babysitters. Τα προσωπικά δεδομένα που ο Δικαιούχος επιλέγει να συλλέξει είναι το ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, διεύθυνση, βεβαίωση λευκού ποινικού μητρώου, πρώτων βοηθειών, ακαδημαϊκά διπλώματα και άλλα πιστοποιητικά εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης, σεμιναρίων, επαγγελματική εμπειρία, συστατικές επιστολές προηγούμενων εργοδοτών, στοιχεία που αφορούν στα γνωρίσματα του χαρακτήρα και της προσωπικότητας,  φωτογραφία, και ότι άλλο από καιρό εις καιρό ενδεχομένως να κριθεί ως αναγκαίο για την ομαλή και αξιόπιστη παροχή των υπηρεσιών του Δικαιούχου προς τους επισκέπτες ή /και χρήστες / babysitters. Η συλλογή προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών / babysitters του ιστοχώρου του Δικαιούχου γίνεται με τη δική τους συγκατάθεση και αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη / babysitter  του ιστοχώρου του Δικαιούχου διέπεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης καθώς και τις ανάλογες διατάξεις του Κυπριακού Δικαίου. Κάθε μελλοντική ρύθμιση ή αλλαγή θα ενταχθεί στους παρόντες Όρους Χρήσης. Ο Δικαιούχος διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των όρων περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, ανάλογα με τις από καιρόν εις καιρόν αλλαγές στο σχετικό νόμο. Επομένως νοείται ότι οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων δύναται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση ανά πάσα στιγμή.

Παρακαλούμε όπως κάθε επισκέπτης / χρήστης / babysitter του ιστοχώρου του Δικαιούχου ελέγχει από καιρόν εις καιρόν τους όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων για ενδεχόμενες τροποποιήσεις καθώς η χρήση ιστοχώρου αποτελεί αποδοχή όλων των ενδεχόμενων αλλαγών.

Αναφορικά με τα στοιχεία επικοινωνίας των Babysitters (Τηλέφωνο , Τηλεομοιότυπο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) θα γίνονται προσβάσιμα για τους επισκέπτες ή /και χρήστες του ιστοχώρου του Δικαιούχου, κατόπιν αποδοχής των παρόντων Όρων Χρήσης και από τα δύο μέρη (babysitters και επισκέπτες ή /και χρήστες).

Δύναται ο Δικαιούχος να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών / babysitters τόσο για ενημερωτικούς λόγους όσο και για ενδεχόμενες προτάσεις προς αυτούς.

Νοείται ότι ο Δικαιούχος δεν θα διαθέσει προς δημοσιοποίηση, πώληση ή ότιδήποτε άλλο τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών / babysitters του ιστοχώρου του σε τρίτους που δε σχετίζονται με τον ίδιο χωρίς τη συγκατάθεση του επισκέπτη / χρήστη / babysitter, με μοναδική εξαίρεση για αναφορά ή εφαρμογή νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες αρχές ή και τους νόμιμους νομικούς εκπροσώπους του Δικαιούχου.

Σε ότι αφορά τους «Δεσμούς» προς άλλους ιστοχώρους, ο Δικαιούχος δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν για αυτό και προτρέπει κάθε επισκέπτη / χρήστη / babysitter του ιστοχώρου όπως μελετά τις ανάλογες πολιτικές διαχείρησης προσωπικών δεδομένων και όρων χρήσης των ιστοχώρων στους οποίους ενδεχομένως να παραπέμπτεται διαμέσου «δεσμών» στον ιστοχώρο του Δικαιούχου.

Νοείται ότι ο κάθε χρήστης / επισκέπτης / babysitter του ιστοχώρου του Δικαιούχου διατηρεί το δικαίωμα κατόπιν γραπτής ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τον Δικαιούχο στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. να αιτηθεί έλεγχο για διατήρηση αρχείου με τα προσωπικά του δεδομένα, να αιτηθεί για διόρθωση, αλλαγή ή και διαγραφή τους.

Νοείται ότι κανένα άτομο κάτω από την ηλικία των 18 ετών δεν δικαιούται να έχει πρόσβαση στον ιστοχώρο του Δικαιούχου εκτός κι αν έχει ρητή συγκατάθεση των γονέων ή /και κηδεμόνων του.

ΑΡΘΡΟ 7: Δικαιώματα Λογότυπου και άλλων σημάτων

Ο Δικαιούχος διατηρεί όλα τα δικαιώματα και τους τίτλους για τα εμπορικά και επιχειρησιακά ονόματα και επωνυμίες, τα σήματα υπηρεσιών, τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα ή οποιαδήποτε άλλα αναγνωριστικά σύμβολα χρησιμοποιεί για την αναγνώριση των δραστηριοτήτων του στον ιστοχώρο του, σε έντυπα, διαφημιστικά, ενημερωτικά φυλλάδια και άλλα. Κάθε επισκέπτης / χρήστης / babysitter θα πρέπει να εξασφαλίζει την εκ των προτέρων γραπτή έγκριση από το Δικαιούχο για οποιαδήποτε δημοσίευση, δελτίο τύπου ή δημόσια ανακοίνωση, η οποία έγκριση θα περιγράφει τα στοιχεία (σήματα, ονόματα κλπ.) που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν.

ΑΡΘΡΟ 8: Ευθύνες babysitter

Η ασφάλεια των παιδιών στα οποία θα παρέχει τις υπηρεσίες του, ως ανεξάρτητος συνεργάτης του Δικαιούχου, θα είναι υπό την δική του αποκλειστική ευθύνη και θα πρέπει να διασφαλίζεται με την ομαλή του συνεργασία με τους επισκέπτες ή /και χρήστες (γονείς και κηδεμόνες των παιδιών).

Νοείται λοιπόν ότι:

(i) αποτελεί καθήκον και υποχρέωση του babysitter να ζητήσει να ενημερωθεί από τον γονέα/κηδεμόνα του παιδιού για τυχόν ασθένειες, αλλεργείες, ή ότι άλλο ενδεχομένως να δημιουργήσει πρόβλημα στην ομαλή και επιτυχή διεξαγωγή της φύλαξης και κατά συνέπεια στην ασφάλεια του παιδιού αλλά και τη δική του.

(ii) είναι υποχρέωση του babysitter σε περίπτωση που αντιληφθεί ότι ο γονέας ή /και κηδεμόνας, απέκρυψε σημαντικές πληροφορίες για την υγεία, ψυχική, νοητική ή σωματική, του παιδιού, να αρνηθεί να παρέχει τις υπηρεσίες του.

(iii)  σε περίπτωση που από αμέλεια ή παράλειψη του babysitter, προξενηθεί οποιαδήποτε βλάβη, ηθική ή σωματική στο παιδί που έχει αναλάβει να φυλάξει, η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά και μόνον τον babysitter. Ο Δικαιούχος δεν φέρει καμία ανάμειξη στη διεξαγωγή της φύλαξης του παιδιού, ούτε και στην παροχή των κατάλληλων συνθηκών διεξαγωγής της φύλαξης καθώς αυτή δεν γίνεται σε εγκαταστάσεις της εταιρείας του. Ο Δικαιούχος λειτουργεί μόνο σαν μεσάζοντας ανάμεσα στους επισκέπτες ή /και χρήστες του ιστοχώρου του και τους babysitters.

(iv) είναι υποχρέωση του babysitter να ζητήσει από τους επισκέπτες ή /και χρήστες (γονείς ή /και κηδεμόνες) να εξασφαλίσουν ένα υγιές και ασφαλές περιβάλλον για την καλύτερη φύλαξη και ασφάλεια του παιδιού τους, αλλά του babysitter αφού αυτός θα εργάζεστε στους χώρους που εκείνοι θα του υποδείξουν και θα προσυμφωνήσουν μαζί του (κατοίκον, σε παιδότοπους, σε σχολεία, σε άλλα σπίτια ή και σαν συνοδοί σε ταξίδια εκτός ή εντός νησιού ή όπου αλλού ο γονέας ζητήσει να προσφερθούν οι υπηρεσίες φύλαξης του παιδιού του).

 

ΑΡΘΡΟ 9: Γλώσσα

Οι παρόντες Όροι Χρήσης συντάχθηκαν στην Ελληνική γλώσσα, η οποία θα διέπει, κατά κανόνα, όλα τα έγγραφα, τις ειδοποιήσεις και τις συναντήσεις που σχετίζονται με τη συνεργασία του Δικαιούχου και τον χρήστη ή /και επισκέπτη ή /και babysitter.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η παροχή υπηρεσιών από τον babysitter προς χρήστη ή /και επισκέπτη του ιστοχώρου του Δικαιούχου ή /και τον ίδιο το Δικαιούχου, απαιτεί τη χρήση άλλης γλώσσας, είναι δυνατή η χρήση αυτής κατόπιν έγγραφης έγκρισης από την εταιρεία προς τον babysitter.

Εξαίρεση αποτελεί ο όρος babysitter όπως ονομάζει ο Δικαιούχος κάθε συνεργάτη της ο οποίος προσφέρει τις υπηρεσίες του προς το Δικαιούχο και τους χρήστες ή /και επισκέπτες του ιστοχώρου του.

Νοείται πως οτιδήποτε αναφέρεται στο αρσενικό πρόσωπο, συμπεριλαμβάνει και το θηλυκό και το ουδέτερο.

ΑΡΘΡΟ 10: Πολιτική εταιρείας για παροχή των υπηρεσιών της σε πελάτες

Οι πληρωμές προς την εταιρεία γίνονται διαμέσου τραπεζικής κατάθεσης ή και μεταφοράς (με αναφορά του κωδικού του τιμολογίου) ή διαμέσου του PayPal. Η πληρωμή του εκάστοτε τιμολογίου της εταιρείας από τον πελάτη συνεπάγεται και επιβεβαιώνει ότι ο πελάτης έχει μελετήσει τους παρόντες όρους χρήσης της ιστοσελίδας και παροχής των υπηρεσιών της εταιρείας μας και ότι συμφωνεί με αυτούς, όπως παρουσιάζονται σε αυτή την ιστοσελίδα αλλά και όπως ο πελάτης έχει ενημερωθεί διαμέσου email από την εταιρεία όταν έλαβε τις πληροφορίες για τις υπηρεσίες μας.

Προπληρωμές

Για να ξεκινήσει η όποια διαδικασία εξυπηρέτησης πελάτη διαμέσου του Α πακέτου, από την εταιρεία, νοείται ότι ο πελάτης θα καταβάλει ως προκαταβολή στην εταιρεία τουλάχιστο το 50% του συνολικού ποσού που θα συμφωνηθεί για τις υπηρεσίες της εταιρείας.

Για να σταλούν στον πελάτη τα προφίλ των κοπέλων διαμέσου του Β πακέτου, από την εταιρεία, νοείται ότι ο πελάτης θα προπληρώσει την εταιρεία 100% το ποσό των υπηρεσιών της. 

Για εξυπηρέτηση των πελατών που επιλέγουν το Γ πακέτο υπηρεσιών της εταιρείας, νοείται ότι πρέπει να καταβάλουν την προκαταβολή που ζητά η εταιρεία τουλάχιστο 3 εργάσιμες μέρες πριν την ημέρα παροχής των υπηρεσιών που ζητούν.

Πολιτική επιστροφής χρημάτων

Πακέτο Α

Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν λάβει από την εταιρεία προφίλ κοπέλων για να καλύψουν το αίτημα του, σε διάστημα 120 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία καταβολής της προκαταβολής του, δικαιούτε 100% επιστροφή του ποσού που έχει ήδη προπληρώσει στην εταιρεία.

Σε περίπτωση που ο πελάτης κρίνει ότι το αίτημα του δεν εξυπηρετείται επαρκώς από την εταιρεία, εντός 16 βδομάδων από την ημερομηνία καταβολής της προκαταβολής του, τότε δικαιούτε 70% επιστροφή του ποσού που έχει καταβάλει ως προκαταβολή στην εταιρεία για τις υπηρεσίες της. Η επιστροφή χρημάτων γίνεται εντός 30 ημερών από την ημέρα που η εταιρεία ενημερώνεται ότι ο πελάτης επιθυμεί να διακόψει τη συνεργασία του με αυτήν.

Σε περίπτωση που ο πελάτης αποφασίσει να διακόψει για δικούς του λόγους τη διαδικασία εξυπηρέτησης του από την εταιρεία:

-εντός 24 ωρών δικαιούτε επιστροφή 100% του ποσού που έχει προπληρώσει

-εντός 4 βδομάδων δικαιούτε επιστροφή 80%  του ποσού που έχει προπληρώσει

-εντός 8 βδομάδων δικαιούτε επιστροφή 60%  του ποσού που έχει προπληρώσει

-εντός 12 βδομάδων δικαιούτε επιστροφή 50%  του ποσού που έχει προπληρώσει

Πέραν των 12 βδομάδων καμία επιστροφή χρημάτων δεν γίνεται.

Πακέτο Β

Σε περίπτωση που ο πελάτης δε λάβει από την εταιρεία προφίλ νταντάδων, σε διάστημα 3 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία καταβολής της προκαταβολής του, δικαιούτε 100% επιστροφή του ποσού που έχει ήδη προπληρώσει στην εταιρεία.

Πακέτο Γ

Σε περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας η εταιρεία αδυνατεί να παρέχει στον πελάτη τις προσυμφωνημένες υπηρεσίες τότε ο πελάτης δικαιούται από την εταιρεία 100% επιστροφή του ποσού που έχει προπληρώσει για παροχή υπηρεσιών από την εταιρεία. 

ΑΡΘΡΟ 11: Events’ Policy

Arrival to venue: Please note that our entertainer and or babysitter will arrive at least ten minutes ahead of your scheduled reservation. This allows time for her to set her equipment and prepare all activities’ material for the kids.

Facilities the host should provide

In order for our program to be demonstrated with high success, we need to have a table and chairs for the kids attending the event, a smaller table to place our equipment and accessible electricity supply for our music system. The area where the entertainment will take place should be checked by the host, prior to our arrival, for safety matters. It’s best the entertainment area not to be close to swimming pools or near the street. If the entertainment will take place in a different location than the ground floor please make sure all windows and doors are properly locked. No sharp items, cleaning products, medicines, or anything else that is considered dangerous to come in contact with kids, should be in the entertainment area. Please note that the company shall provide you with one person responsible for entertaining the kids. This person shouldn’t worry about their safety or any other matters that could disturb the demonstration of the entertaining program! In case you need an additional person to assist in looking after the kids or provide child guarding, do not hesitate to contact us to find out about the rates and availability.

Duration of your event: Arriving late to your event venue, or starting the event after the scheduled time, will simply limit the time for kids entertainment. Our entertainment program will end on time, as scheduled, so our services to the next customers will not be delayed. It is essential to inform us at least 5 hours prior to your event starting time, for any delays or changes to the program hours, so we can plan accordingly and try to accommodate your event along with the other ones we have scheduled on the same day. Our associates are paid according to the hours they spend providing their services at your venue, therefor in case of extending their presence there, an additional fee of 25 euros per 30 minutes applies.

Valuables: Your kids shouldn’t carry with them valuables into the entertainment area, as we are not responsible for articles lost or stolen.

Children Ages: Our entertaining program welcomes participants between the ages of 30 months old to 12 years old. All activities are planned according to your child guests’ age groups and the theme of your event.

Ease Level During the Entertainment: If at any time of the entertainment you are not completely comfortable or satisfied, whether it is the volume of the music or simply wanting the entertainer to change the activities sequence in order to provide a special activity –such as face painting- for a child who’s leaving earlier, please inform the entertainer and she will try her best to satisfy your request. This is your time and the services providers are there to make sure experience is everything that you want it to be. Please share any comments or requests you might have with your service provider (babysitter and or entertainer).

Reservations: We highly recommend making your event reservation early in advance. You can do that directly by emailing us at Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. requesting information and the event form or by calling at 99 243118 from Monday to Friday between 8:00 – 18:00.

Cancellations: As a courtesy to our entertainers and our company’s schedule, please give a minimum of three days’ notice if you must cancel your event. Cancellations do not receive any refund on the down payment for saving your event date, but can provide you with a gift voucher for a 30% discount for your next event booking. All events not cancelled at least three days in advance will be charged in full.

Gift Voucher: All of our services are available in gift voucher from. We can make suggestions and help create the perfect gift package. Just send us an email at Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. and we’ll do our best to assist you accordingly!

Gratuities: Gratuities are a matter of personal discretion. They should reflect your level of satisfaction with our services but they are not obligatory in any case!

Feedback and testimonials: Your feedback will be very much appreciated and we welcome testimonials at Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. by also giving you back a 10% discount voucher for your next event.

ΑΡΘΡΟ 12: Εφαρμοστέο δίκαιο και άλλοι όροι

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διαμορφώθηκαν ανάλογα με τις διατάξεις του Κυπριακού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές διατάξεις. Επιπλέον ερμηνεύονται και στηρίζονται στους κανόνες καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος.

Σε ενδεχόμενες διαφορές εξαιτίας των παρόντων Όρων Χρήσης, αρμόδια είναι τα Κυπριακά Δικαστήρια.